Kenia

Kenia on monimuotoinen maa, jossa alueelliset erot ovat suuria ja nuori väestö kasvaa vauhdilla. YMCA:n oppilaitoksien kautta tuetaan nuoria kestävään tulonhankintaan Nairobin köyhillä asuinalueilla ja maaseutuvaltaisessa Kiambussa.

Kenia on Itä-Afrikan alueen edelläkävijä niin demokratian, talouden kuin koulutuksenkin alueella. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, Iso-Britanniasta itsenäistymisen jälkeen Kenia on saavuttanut yhden korkeimmista lukutaitoasteista Afrikan mantereella, eliniänodote on kasvanut 48 vuodesta 67 vuoteen ja bruttokansantuotteella mitattu tulotaso 100 dollarista 1460 dollariin.

Vuoden 2019 väestönlaskun mukaan 39 % Kenian 47,6 miljoonasta asukkaasta oli alle 15-vuotiaita, ja nuorten osuus väestöstä oli noin 29 %. Samaan aikaan noin 40 % nuorista oli työelämän ulkopuolella.

Suuri nuorisoväestö mahdollistaa kestävän kehityksen ja rauhan rakentamisen, mutta ainoastaan, kun nuorten osallisuus, hyvinvointi, työllisyys ja toimeentulo asetetaan ensisijaiseksi.

 

Kenian YMCA – vaikuttava nuorten osallistaja ja hyvinvoinnin tukija

Kenian YMCA on edistänyt nuorten hyvinvointia ja osallisuutta jo vuodesta 1910 ja on vaikuttava maanlaajuinen nuorisojärjestö. Kenian YMCA voimauttaa nuoria kehittämään yhteisöjä ja yhteiskuntaa 15 maakunnassa sekä viidessä ammattioppilaitoksessa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi Kenian YMCA toteuttaa monipuolista nuoriso-ohjelmaa kuten yrittäjyyskasvatusta, johtajuus- ja ammattikoulutusta, rauhan- ja mielenterveystyötä, tietotekniikkakursseja, sekä urheilua ja vapaa-ajan toimintaa.

Ulkoministeriön rahoittaman ja Suomen YMCA:n liiton koordinoiman Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelman tuella Kenian YMCA vahvistaa entisestään rooliaan kansallisena rauhantyön ja ammattikoulutuksen edelläkävijänä.

 

Ammattikoulutus ilmastokriisiin sopeutumisen ja kestävän toimeentulon tukena

Toimeentulon ohjelmassa vahvistetaan siltaa nuorten ja työelämän välillä. Toimintaa on kahdessa Kenian YMCA:n ammattioppilaitoksessa.

Kenyan YMCA College for Agriculture and Technology, KYCAT-oppilaitoksessa Limurussa, kehitetään uudistavan viljelyn opetusta. Tavoitteena on täydentää koulun opetussisältöjä. Nairobin Shauri Moyossa sijaitsevassa National Training Institute, NTI-oppilaitoksessa kehitetään työpaikalla kouluttautumisen menetelmiä. Lisäksi molemmissa oppilaitoksissa kunnostetaan ja modernisoidaan opetustiloja ja opetusteknologiaa.

Oppilaitosten hallinnon kapasiteettia vahvistetaan, ja opettajien ammattitaidon kehittämistä ja täydennyskoulutusta tuetaan. Osana ohjelmaa kehitetään myös yrittäjyysopintoja ja yrittäjyystukea, jonka kautta helpotetaan nuorten siirtymää opinnoista työelämään. Vuosien 2021–2025 välillä on tavoitteena tukea yrittäjyystuen avulla yhteensä 250 nuoren työelämään siirtymistä, ja vuosittain 750 nuoren opintoja.

 

Ruohonjuuritason rauhantyötä ja kansallista vaikuttamista

Rauhantyön ohjelman tavoitteena on vahvistaa nuorten rauhanrakentajien valmiuksia tehdä ruohonjuuritason rauhantyötä sekä alueellista ja kansallista vaikuttamistyötä.

Vuosina 2021–2022 rauhantyö keskittyi vaalirauhan edistämiseen. Vaalien jälkeen rauhantyön viitekehyksenä on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus.

Kenian YMCA:n rauhantyön ohjelman tavoitteena on myötävaikuttaa alueellisten ja kansallisen UNSCR2250-toimenpideohjelmien laatimiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Rauhanohjelman kautta tuetaan Kenian YMCA:n ja Afrikan YMCA:n allianssin Subject to Citizen/S2C -koulutusohjelmaa, jonka myötä nuoret saavat välineitä rauhankoulutusten toteuttamiseen.

Koulutetut YMCA Peacemakers-nuoret innostavat ja kouluttavat muita nuoria mukaan sekä ruohonjuuritason rauhanrakentamiseen että kansalliseen vaikuttamistyöhön. Tavoitteena on perustaa YMCA Peacemakers -toimintaryhmiä, jotka tekevät yhteistyötä muiden maiden YMCA Peacemakers -verkostojen kanssa ja toteuttavat nuorten suunnittelemaa rauhantyötä käytännössä. Rauhanohjelman kautta tavoitetaan 2000 nuorta.

Kenya

Kenia

Pinta-ala: 580 367 km2
Asukasmäärä: 53,8 miljoonaa
Pääkaupunki: Nairobi
Viralliset kielet: swahili ja englanti
Uskonnot: kristinusko (noin 80 %), vähemmistöinä muslimit ja perinteisten uskontojen harjoittajat
Kumppani: YMCA Kenya ja African Alliance of YMCAs

Kysy lisää

Inka Havanto
Kansainvälisen työn ja globaalikasvatuksen suunnittelija
inka.havanto@ymca.fi
+358 44 796 7960

Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelmamme tavoitteena on parantaa paikallisia elinoloja sekä edistää nuorten toimeentulon mahdollisuuksia ja rauhantyön taitoja. Ohjelmaa toteutetaan YMCA-kumppanien kanssa Etiopiassa, Gambiassa, Keniassa, Libanonissa ja Palestiinassa 2022–2025. Ohjelma saa rahoituksensa Suomen ulkoministeriöltä.

UM_logo