Peace

Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorilta nuorille ja tuo näkyväksi heidän pieniä ja suuria rauhantekojaan. YMCA myönsi vuoden 2022 Nuorten rauhanpalkinnon Camilla Ojalalle.

Camilla Ojala on osallistavan nuorisopolitiikan puolestapuhuja

Camilla Ojala on esimerkillinen arjen rauhantekijä, joka tekee järjestökentällä pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Hän on osallistunut aktiivisesti Suomen – ja samalla maailman ensimmäisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman valmisteluun ja sen ympärille kootun 2250-verkoston työskentelyyn sekä toiminut muun muassa YK-nuorten järjestämän Nuorten rauhanviikon koordinaattorina. Camilla Ojala valittiin YK-nuorten hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

Palkittavasta päättänyt raati arvosti erityisesti Camilla Ojalan sitoutunutta tapaa edistää rauhantyötä niin virallisten rakenteiden kautta kuin luomalla laaja-alaista verkostoa ruohonjuuritason toimijoihin ja aktiiveihin. Hän on myös kannustanut erilaisista taustoista tulevia nuoria osallistumaan rauhantyöhön.

Nuorten rauhanteot

Rauha ymmärretään kokonaisvaltaisena – siksi myös rauhantyö voi näyttäytyä lukemattomin tavoin. Rauhantyötä on ristiriitojen ratkominen, ymmärryksen lisääminen, vaikuttamistyö, yhteiseloa edistävät teot arjessa. Rauhantekijä voi olla nuori vaikuttaja, sovittelija, vertaisohjaaja, rinnalla kulkija. Rauhantekoja voivat olla vapaaehtoistyö, syrjinnän ja yksinäisyyden vähentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, eri ryhmien väliseen vuoropuheluun osallistuminen, turvallisten tilojen luominen. Rauhaa voi rakentaa arjessa, kouluissa, kodeissa, maailmalla tai mediassa, lähellä tai kaukana.

Esitykset palkinnonsaajaksi, raati ja palkinnonjako

Rauhanpalkinto myönnetään 29-vuotiaalle tai sitä nuoremmalle henkilölle tai nuorten parissa toimivalle yhteisölle, joka on toiminnallaan tukenut rauhaa. 2000 euron arvoinen tunnustuspalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Ensimmäistä kertaa palkinto jaettiin vuonna 2019. Esityksiä palkinnonsaajaksi voi tehdä kuka vain yksityishenkilöistä yhteisöihin. Myös Suomen YMCA:n paikallisyhdistykset ja niiden jäsenet, Suomen YMCA:n yhteistyökumppanit ja sidosryhmät voivat esittää palkittavaa. Palkinnonsaajasta päättää seitsemästä henkilöstä koostuva raati, jonka kokoonpanosta vähintään kaksi kolmasosaa on alle 30-vuotiaita. Nuoriso- tai rauhanjärjestöistä koostuvassa raadissa ovat mukana Allianssi, YK-nuoret, Kynnys ry., Changemaker-verkosto, Lasten ja Nuorten Keskus sekä Suomen YMCA. Raati valitsee palkinnonsaajan Suomen YMCA:n Liiton pääsihteerin valmisteleman ehdokasesityksen pohjalta.

Palkinnon tausta

Suomi on viime vuosikymmenen aikana korostanut vahvasti nuorten roolia rauhaa ja turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymä päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sai alkunsa suomalaisen järjestökentän aloitteesta vuonna 2011. Suomen aloitteesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -ohjelma nostettiin myös maailman suurimman nuorisojärjestön YMCA:n työn keskiöön. Suomen – ja samalla koko maailman – ensimmäinen 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma julkaistiin elokuussa 2021. Suomen YMCA:n Liitto oli vahvasti mukana vaikuttamassa ohjelman sisältöön koko matkan sen valmistelusta julkaisuun.

Miksi rauhanpalkinto

Päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus edustaa uudenlaista ajattelutapaa, sillä se korostaa nuorten toimijuutta ja tuo esiin heidän merkityksellisen asemansa aktiivisina rauhantekijöinä. Päätöslauselman hengessä me Suomen YMCA:n Liitossa ajattelemme, että tukemalla nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuemme parhaiten myös turvallisten ja rauhanomaisten yhteiskuntien toteutumista.

Palkinnon suojelija

Palkinnon suojelijana toimii EU-komissaari Jutta Urpilainen. Urpilainen on pitkään toiminut yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on entinen kansanedustaja ja valtiovarainministeri ja on työskennellyt ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. EU-komissaarina hän vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista.

Toimiessaan ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Jutta Urpilaisen tehtävissä painottui nuorten toimijuuden voimistaminen rauhanprosesseissa. Myös EU-komissaarina Jutta Urpilainen on kiinnittänyt erityishuomiota nuoriin. Hän on nimittänyt kansainvälisten kumppanuuksien Youth Sounding Boardin, nuorista koostuvan asiantuntijaelimen, joka arvioi EU:n ulkosuhdetoimien suunnittelua ja toteutusta kumppanimaissa. Lisäksi hän on nimittänyt itselleen nuoren neuvonantajan sekä tuonut toistuvasti esiin, kuinka tärkeä eurooppalaisessa päätöksenteossa on huolehtia nuoren sukupolven äänen kuulumisesta.

Komissaari on vaikuttanut aktiivisesti useissa nuorisojärjestöissä ja osallistunut myös itse YMCA:n kansainväliseen toimintaan 1990-luvulla.

Palkinnon myöntäjä YMCA

Rauhantyöllä on YMCA:ssä pitkä perinne. Nuorten hyvinvointi ja rauhanomaisen ja mielekkään toiminnan tarjoaminen on ollut pyrkimyksenämme YMCA:n perustamisvuodesta 1844 lähtien. Nuoret ovat edelleen tärkein kohderyhmämme sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, terveydentilaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. YMCA toimii 120 maassa ja tavoittaa yli 60 miljoonaa ihmistä. Suomessa olemme työskennelleet jo yli 130 vuotta.

Historian saatossa YMCA:n piirissä toimineille henkilöille on myönnetty kolme Nobelin rauhanpalkintoa. YMCA:t kansainväliseksi liikkeeksi yhdistänyt ja myöhemmin Punaisen Ristin perustanut Henry Dunant, rauhantyön edelläkävijä John R. Mott ja Presidentti Martti Ahtisaari ovat kaikki rakentaneet oman rauhantyönsä perustukset juuri YMCA:ssä.

YMCA:n rauhantyö Suomessa ja maailmalla

Suomessa toteutamme monipuolista nuorisotyötä yli 30 paikallisyhdistyksessä. Vapaa-ajan toiminta, koulutukset, ohjaus ja tukipalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille turvallisen kasvuympäristön ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Lisäksi Suomen YMCA:n Liitto on kasvattanut kansainvälistä työtään ja toteuttaa kehitysyhteistyöohjelmaa viidessä maassa yhdessä paikallisten YMCA-kumppaneittensa kanssa. Kehitystyöohjelmamme perustuu paikallisiin prioriteetteihin sekä nuoria kipeästi koskettaviin kysymyksiin kuten ihmisoikeuksiin, koulutukseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Ohjelmassamme yhteisenä nimittäjänä on nuorten ihmisten toimeentulo ja työllistyminen, ja kantavana teemana rauhantyö. Myös kotimaassa ja ulkomailla toteutettavissa vapaaehtoisten oppimisympäristöissä tarjotaan nuorille mahdollisuus kehittää potentiaaliaan rauhanrakentajina.

YMCA:n Maailmanliitto edustaa koko järjestöä kansainvälisillä rauhanfoorumeilla: YMCA:llä on virallinen asema muun muassa YK:n pakolaisjärjestössä, YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestössä sekä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston, UNICEFin ja UNESCOn kanssa.

YMCA:n paikallisyhdistykset ympäri maailman ovat vakaita ja riippumattomia kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja vahvistavat rauhan edellytyksiä ruohonjuuritasolla kaikissa ohjelmissaan. YMCA:n ohjelmat
globaalisti kattavat nykyisin kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.