Peace

Suomen YMCA:n Liiton jakama Nuorten rauhanpalkinto

Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorilta nuorille ja tuo näkyväksi heidän rauhantekojaan. Vuoden 2022 Nuorten rauhanpalkinto myönnettiin Camilla Ojalalle.

Camilla Ojala on osallistavan nuorisopolitiikan puolestapuhuja

Vuoden 2022 palkinnonsaaja Camilla Ojala on esimerkillinen arjen rauhantekijä, joka tekee järjestökentällä pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Hän on osallistunut aktiivisesti Suomen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman valmisteluun ja sen ympärille kootun 2250-verkoston työskentelyyn sekä toiminut YK-nuorten järjestämän Nuorten rauhanviikon koordinaattorina. Camilla Ojala valittiin YK-nuorten hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

Palkittavasta päättänyt raati arvosti erityisesti Camilla Ojalan sitoutunutta tapaa edistää rauhantyötä niin virallisten rakenteiden kautta kuin luomalla laaja-alaista verkostoa ruohonjuuritason toimijoihin ja aktiiveihin. Hän on myös kannustanut erilaisista taustoista tulevia nuoria osallistumaan rauhantyöhön.

camilla ojala_1_square_s

Camilla Ojala haluaa nuoret mukaan rauhanprosesseihin

Nuorten rauhanteot

Rauha ymmärretään kokonaisvaltaisena, siksi myös rauhantyö voi näyttäytyä lukemattomin tavoin.

Vuonna 2022 halusimme palkitun lisäksi tuoda esiin myös neljän ehdolla olleen erilaisen rauhantekijän tarinoita. Adina Nivukoski, Ida Nevalainen, Salaado Qasim ja Cristian Tissari da Costa edistävät rauhaa vaikuttamistyöllä, ymmärrystä lisäämällä ja ristiriitoja ehkäisemällä.

Adina Nivukoski toivoo kaikkien osallistuvan rakentavaan vuorovaikutukseen

Ida Nevalainen haluaa nuorten oppivan elämäntaitoja

Salaado Qasim toivoo, että jokainen nuori nähtäisiin yksilönä

Palkintoprosessista

Rauhanpalkinto myönnetään 29-vuotiaalle tai sitä nuoremmalle henkilölle tai nuorten parissa toimivalle yhteisölle, joka on toiminnallaan tukenut rauhaa. 2000 euron arvoinen tunnustuspalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Ensimmäistä kertaa palkinto jaettiin vuonna 2019 ja jaetaan jälleen vuonna 2023. Esityksiä palkinnonsaajaksi voi tehdä kuka vain yksityishenkilöistä yhteisöihin. Myös Suomen YMCA:n paikallisyhdistykset ja niiden jäsenet, Suomen YMCA:n yhteistyökumppanit ja sidosryhmät voivat esittää palkittavaa. Palkinnonsaajasta päättää nuoriso- tai rauhanjärjestöistä koostuva raati, jossa ovat mukana Allianssi, YK-nuoret, Kynnys ry, Changemaker-verkosto, Lasten ja Nuorten Keskus sekä Suomen YMCA. Raati valitsee palkinnonsaajan Suomen YMCA:n Liiton pääsihteerin valmisteleman ehdokasesityksen pohjalta. Raadin kokoonpanosta vähintään kaksi kolmasosaa tulee olla alle 30-vuotiaita.

Miksi rauhanpalkinto

Suomi on viime vuosikymmenen aikana korostanut vahvasti nuorten roolia rauhaa ja turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymä päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus sai alkunsa suomalaisen järjestökentän aloitteesta vuonna 2011. Suomen aloitteesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -ohjelma nostettiin myös maailman suurimman nuorisojärjestön YMCA:n työn keskiöön. Suomen – ja samalla koko maailman – ensimmäinen 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma julkaistiin elokuussa 2021. Suomen YMCA:n Liitto oli mukana vaikuttamassa ohjelman sisältöön koko matkan sen valmistelusta julkaisuun.

Päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus korostaa nuorten toimijuutta ja tuo esiin heidän merkityksellisen asemansa aktiivisina rauhantekijöinä. Päätöslauselman hengessä me Suomen YMCA:n Liitossa ajattelemme, että tukemalla nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistämme samalla turvallisten ja rauhanomaisten yhteiskuntien toteutumista.

Palkinnon suojelija

Palkinnon suojelijana toimii EU-komissaari Jutta Urpilainen. Urpilainen on pitkään toiminut yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on entinen kansanedustaja ja valtiovarainministeri ja on työskennellyt ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. EU-komissaarina hän vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista.

Toimiessaan ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Jutta Urpilaisen tehtävissä painottui nuorten toimijuuden voimistaminen rauhanprosesseissa. Myös EU-komissaarina Jutta Urpilainen on kiinnittänyt erityishuomiota nuoriin. Hän on nimittänyt kansainvälisten kumppanuuksien Youth Sounding Board -johtokunnan, nuorista koostuvan asiantuntijaelimen, joka arvioi EU:n ulkosuhdetoimien suunnittelua ja toteutusta kumppanimaissa. Lisäksi hän nimittää itselleen vuosittain nuoren neuvonantajan sekä on tuonut toistuvasti esiin, kuinka tärkeä eurooppalaisessa päätöksenteossa on huolehtia nuoren sukupolven äänen kuulumisesta.

Komissaari on vaikuttanut aktiivisesti useissa nuorisojärjestöissä ja osallistunut itse kansainvälisen YMCA:n toimintaan 1990-luvulla.

YMCA:n rauhantyö Suomessa ja maailmalla

Rauhantyöllä on YMCA:ssä pitkät perinteet. Historian saatossa YMCA:n piirissä toimineille henkilöille on myönnetty kolme Nobelin rauhanpalkintoa. YMCA:t kansainväliseksi liikkeeksi yhdistänyt ja myöhemmin Punaisen Ristin perustanut Henry Dunant, rauhantyön edelläkävijä John R. Mott ja Presidentti Martti Ahtisaari ovat kaikki rakentaneet oman rauhantyönsä perustukset YMCA:ssä.

Osana Suomen YMCA:n rauhantyötä toteutamme kansainvälisyyskasvatusta ja kehitysyhteistyöohjelmaa viidessä maassa yhdessä kansainvälisten YMCA-kumppaneidemme kanssa. Kehitystyöohjelmamme perustuu paikallisiin prioriteetteihin sekä nuoria kipeästi koskettaviin kysymyksiin kuten ihmisoikeuksiin, koulutukseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin. Tavoitteenamme on edistää nuorten toimeentuloa, työllistymistä ja nuorisovetoista rauhantyötä. Myös Suomessa ja ulkomailla toteutettavissa vapaaehtoisten oppimisympäristöissä tarjotaan nuorille mahdollisuus kehittää potentiaaliaan rauhanrakentajina.

YMCA:n Maailmanliitto edustaa koko järjestöä kansainvälisillä rauhanfoorumeilla. YMCA:llä on virallinen asema muun muassa YK:n pakolaisjärjestössä (UNHCR), YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC), kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestössä (IOM) sekä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston (OHCHR), UNICEFin ja UNESCOn kanssa.

YMCA:n paikallisyhdistykset ympäri maailman ovat vakaita ja riippumattomia kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja vahvistavat rauhan edellytyksiä ruohonjuuritasolla kaikissa ohjelmissaan. YMCA:n ohjelmat kattavat globaalisti kaikki 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.