Gambia

Muodoltaan ja sijainniltaan ainutlaatuinen Gambia on pinta-alaltaan yksi Afrikan pienimmistä valtioista. Se on miltei kokonaan naapurimaansa Senegalin ympäröimä ja rannikolta pääkaupunki Banjulin kupeesta koko maata halkoo Gambia-joki. Gambiassa paikallinen YMCA tekee töitä nuorten toimintamahdollisuuksien edistämiseksi tarjoamalla ammatillista koulutusta sekä tukemalla nuorten yrittäjyyttä, työllisyystaitoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lyhyesti Gambiasta

Gambian väkiluvusta yli 60 % on nuoria. Korkea nuorisotyöttömyys, taloudelliset haasteet ja maan poliittinen tilanne ovat viime vuosikymmenten aikana luoneet merkittävää muuttoliikettä Gambiasta Pohjois-Afrikan ja Euroopan maihin. Merkillepantavaa on kuitenkin, että lähes 95 % Länsi-Afrikan muuttoliikkeestä tapahtuu alueen sisällä. Riippumatta siitä, minne matkalla suunnataan, nuoret lähtevät liikkeelle toiveissaan parempi elämä ja toimeentulo. Uutismedioissa on nostettu esiin vaarallinen matkanteko Välimerellä, mutta nuorten siirtolaisten koettelemuksista suurin osa tapahtuu jo Afrikan mantereella Saharan ja Sahelin alueita ylitettäessä ja Pohjois-Afrikan valtioiden pidätyskeskuksissa. Siirtolaiset ja pakolaiset jäävät usein yhteistyössä toimivien salakuljettajien, aseellisten ryhmien ja viranomaisten armoille.

Kun Gambian hallitus alkoi järjestämään nuorten siirtolaisten palauttamisia, haasteeksi osoittautui kaksi toisiinsa kietoutunutta ilmiötä: yhtäältä nuorten vaikeudet sopeutua takaisin yhteiskuntaan ja toisaalta riittävän toimeentulon mahdollisuuksien takaaminen palanneille. Moni nuori palaa takaisin kotimaahan matkastaan pahasti velkaantuneina ilman näkymää työstä tai toimeentulosta. YMCA Gambia tukee palanneita nuoria tarjoamalla vaikuttamismahdollisuuksiin, työllistymiseen ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta.

Koulutuksia ja osallistamista

Yhteistyö Gambian YMCA:n kanssa on aloitettu jo 1970-luvulla. Nykyinen nelivuotinen hankkeemme on käynnistynyt vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Hanke tukee nuorten työllisyyttä, toimeentuloa ja yrittäjyyttä sekä korostaa nuorten tärkeää roolia aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Siirtolaisuus, matkalla kohdatut vaikeudet ja kotimaahan palaamisen haasteet ovat keskeisiä teemoja hankkeessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotimaahan palautetut siirtolaisnuoret sekä muutoin haavoittuvassa asemassa olevat nuoret naiset. Nuorille tarjotaan esimerkiksi maatalouden, ruoankäsittelyn, rakennusalan tai vaatealan koulutus sekä kursseja yrittäjyydestä ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Vaikuttamistyön avulla edistetään nuorten osallisuutta ja tuetaan nuorten paluun jälkeistä sopeutumista omaan yhteisöön. Siirtolaisuuteen liittyviä romantisoituja tarinoita ja epärealistisia toiveita pyritään purkamaan kertomalla palanneiden nuorten kokemuksista heidän yhteisöissään. Nuorten roolia aktiivisina kansalaisina ja rauhanrakentajina yhteiskunnassa vahvistetaan myös YMCA Peacemakers -toiminnalla, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden olla osa globaalia rauhanrakentajien verkostoa.

Hankkeen tavoite

Hankkeen pikän aikavälin tavoitteena on tukea palanneita siirtolaisnuoria ja haavoittuvia yhteisöjä sekä heidän toimintamahdollisuuksiaan. Toimeentulomahdollisuuksien lisääminen parantaa paitsi nuorten asemaa vahvistaa myös kansallista kehitystä ja edistää rauhaa.

The Gambia – flag

Gambia

Pinta-ala: 10 689 km2
Asukasmäärä: 2,1 miljoonaa
Pääkaupunki: Banjul
Uskonnot: islam (80 %) ja kristinusko
Virallinen kieli: englanti
Kumppani: YMCA The Gambia

Hankevastaavan yhteystiedot:
Kansainvälisen hanketyön ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Kaisa Strömberg, kaisa.stromberg@ymca.fi +358 41 544 8292

UM_logo