Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen

Suomen YMCA:n Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hankkeen (2017–2021) tarkoituksena oli vahvistaa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten osaamista sekä valmiuksia hyödyntää digitaalisuutta toiminnassaan ja ihmisten kohtaamisessa. Hanke oli osa STEA:n Suomi100-avustusohjelmaa.

Hanke tarjosi maksutonta tukea sosiaalialan pienten yhdistystoimijoiden digitaalisen työ- ja toimintakulttuurin kehittämisessä.

・Kartoitimme mm. yhdistyksen tiedonhallinnan ja viestinnän tarpeet

・Opastimme tarpeiden pohjalta laadukkaiden ja yhdistyksille lähes maksuttomien sähköisten työkalujen käyttöönoton (Techsoup-ohjelma)

・Kuljimme prosessin läpi yhdistysten rinnalla ja koulutimme henkilöstöä sekä hallitustoimijoita uusien käytäntöjen haltuunotossa


Mistä on kyse?


Digitaalinen työkulttuuri
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työskentelyn tavoista verkossa ja digitaalisilla välineillä on sovittu työyhteisössä yhteisesti. Digitaalisia työvälineitä pyritään käyttämään tehokkaasti ja kynnystä uusien digitaitojen opettelemiseen pyritään madaltamaan. Miten käytämme jaettua kalenteria? Tarvitseeko joku tsemppausta ohjelmien haltuun ottamisessa? Onko kaikkien helppoa löytää työssään tarvitsemansa ajantasaiset tiedot?

 

Digitaalisen työotteen tehokkaan omaksumisen myötä yhdistyksillä jää enemmän aikaa perustehtävän tekemiseen. Työotteen omaksuminen mahdollistaa myös sen, että työntekijät ja vapaaehtoiset osaavat tukea asiakkaan kykyä toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Se on digimurroksen aikakaudella keskeinen keino ehkäistä syrjäytetyksi tulemista.

Ilman digilaitteita ja niiden käyttämiseen tarvittavia taitoja alkaa olla mahdotonta olla yhteiskunnan täysvaltainen jäsen. Palveluiden digitalisoituminen vaatii käyttäjiltä paljon uuden omaksumista, mikä on osalle ihmisistä hyvin haastavaa. Myös asiakastyötä tekevät työyhteisöt voivat kokea digitaalisen työotteen opettelemisen vaikeana tai ylimääräisenä taakkana, vaikka se osaavasti toteutettuna parhaimmillaan vapauttaa runsaasti resursseja asiakastyöhön.

Hankkeessa olemme huomanneet, että erityisesti Office 365 -ohjelmien (mm. Microsoft Teams, jaettu kalenteri, videopalaverit, sähköinen toimisto) järkevään käyttöönoton panostaminen käyttöönottoon panostaminen keventää yhdistyksissä työskentelevien työtaakkaa. Techsoup-hyväntekeväisyysohjelman kautta sote-yhdistykset saavat O365-paketit lähes maksutta (katso www.techsoup.fi). Näiden työkalujen käyttöönotto ei ole vain tekninen vaan myös yhteisöllinen prosessi, jonka ohjaamme yhdistyksille.

Miksi sote-yhdistyksillä on erityinen asema digitalisoituvassa yhteiskunnassa?

 

  1. Yhdistykset toimivat ruohonjuuritasolla lähellä asiakkaiden arkea.
  2. Niiden asiakasryhmät tarvitsevat yleensä erityisen paljon palveluita.
  3. Sote-yhdistysten asiakasryhmille on yleensä kasaantunut riskitekijöitä tulla digisyrjäytetyksi.
  4. Yhdistykset voivat yhdessä asiakkaiden kanssa tuottaa palveluiden kehittäjille arvokasta käytettävyystietoa.

Henkilöstön henkilökohtaiseen digiosaamiseen kannattaa siis panostaa. Henkilöstö ja asiakkaita kohtaavat vapaaehtoiset ovat myös avainasemassa digiosallisuuden edistämisessä.

 

Tuetaan ihmisten ja yhdistyksien toimintaedellytyksiä

 

Pienillä yhdistyksillä ei yleensä ole mahdollisuuksia käyttää paljon rahaa digitaalisen toimintakulttuurin kehittämiseen, minkä vuoksi ne ovat vaarassa jäädä digitaalisessa kehityksessä isompien toimijoiden jalkoihin. Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -hanke tukee pienten toimijoiden toimintaedellytyksiä sekä tämän päivän että tulevaisuuden digiyhteiskunnassa mahdollistamalla digisiirtymän yhdistyksille minimikustannuksin.

Yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää meiltä kaikilta ponnisteluja, mutta se toisaalta myös tehostaa työskentelyä ja helpottaa elämäämme monin tavoin. Huolehditaan yhdessä siitä, että yhä digitalisoituvan yhteiskunnan hyödyt ja palvelut ovat meidän kaikkien käytettävissä.

Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen -oppaan voi ladata täältä: YMCA OPAS

Kuvassa nuoret keskustelemassa