YMCA Peacemakers

Kansainvälisiä kokemuksia, mahdollisuus jakaa ideoita ja oppia muilta, mentorointia ja yhteisöllisyyttä, valtakunnallisesti yhdistävä alusta ja tilaisuuksia päästä vaikuttamaan.

YMCA Peacemakers oppimisympäristönä

YMCA Peacemakers-oppimisympäristö on globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille nuorille tarkoitettu avoin valtakunnallinen verkosto, johon on mahdollista osallistua joustavasti. Sen kattoteemana on YK:n Päätöslauselma 2250 – Nuoret, Rauha ja Turvallisuus. Verkoston kautta kerrotaan erilaisista vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista sekä keskustellaan ajankohtaisista aiheista.

Oppimisympäristö on on jaettu teemoihin, jotka linkittyvät Suomen YMCA:n liiton Gambiassa, Libanonissa, Palestiinassa ja Keniassa toteuttamien kehitysyhteistyöhankkeiden sisältöihin. Mahdollisuudet kuulla kohdemaiden nuorten kokemuksista, verkostoitua heidän kanssaan ja muodostaa globaalia YMCA Peacemakers -yhteisöä tuo syvyyttä käsiteltäviin teemoihin. Peacemakers-toiminta tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen myös Euroopan ja Pohjoismaiden nuorten kanssa.

 

Gambiassa pureudutaan köyhyyden ja korkean nuorisotyöttömyyden synnyttämiin siirtolaisvirtoihin sekä siihen, miten palautetut nuoret saadaan sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan. Moni gambialainen nuori lähtee vaaralliselle matkalle kokiessaan, ettei kotimaa tarjoa riittävästi mahdollisuuksia toimeentuloon.

Libanonissa keskitytään syyrialaispakolaisten ja paikallisten yhteisöjen suhteiden vahvistamiseen ja yhteisymmärryksen luomiseen. Siellä koulutuksen ja yhteisen tekemisen keinoin rakennetaan siltoja kohti turvatumpaa tulevaisuutta.

Palestiinassa hanke tukee rauhaa ja oikeudenmukaista kehitystä palestiinalaisalueilla lisäämällä haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia koulutukseen ja toimeentuloon. Toiminta kohdistetaan erityisesti nuorille ja naisille, jotta heidän voimavarnasa ja kykynsä hyödyntää voimavarojaan kasvaisi muun muassa psykososiaalisen hyvinvoinnin, ammatillisen koulutuksen ja parantuneen taloudellisen aseman myötä.

Keniassa hanke keskittyy ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin, ja sen tavoitteena on turvata maaseudulla asuvien nuorten toimeentulo kestävien menetelmien ja koulutuksen kautta.

Kaikissa hankkeissa kantavina teemoina ovat nuorten osallisuus, koulutus ja rauha.

 

YMCA Peacemakers -toiminta

Rauha ja nuorten tärkeä rooli aktiivisina rauhanrakentajina on keskiössä myös YMCA Peacemakers -toiminnassa. Peacemakers-toiminnan tavoitteena on tukea nuorten rauhanrakennustaitoja sekä edistää nuorten edustusta ja osallisuutta. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä tietoisuutta ja ymmärrystä globaalista eriarvoisuudesta, köyhyydestä sekä muista nuorten elämään maailmanlaajuisesti vaikuttavista ilmiöistä. Oppimisympäristön teemat ovat ajankohtaisia ja yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi konfliktit, köyhyys ja ilmastonmuutos synnyttävät pakolaisuutta ja siirtolaisuutta, jotka puolestaan luovat uusia haasteita. Konfliktit ovat kytköksissä usein myös ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Kehittämällä dialogi- ja konfliktinratkaisutaitojaan nuori pystyy toimimaan rauhanrakentajana sekä paikallisella tasolla omassa yhteisössään että laajemmin kansallisella ja globaalilla tasolla.