Kasvattava Yhteiso

Kasvattava yhteisö -toimintamalli

Tavoitteemme on nuorten kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen hyvinvoinnin tukeminen. Harrastustoiminnassamme keskitytään fyysisen ja liikunnallisen puolen lisäksi lasten ja nuorten henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin. Harrastajilla sekä heidän vanhemmilla on mahdollisuus määrittää yhdessä ohjaajien kanssa harrastustoiminnan periaatteita.

Ohjaaja on lapselle ja nuorelle enemmän kuin harrastustoiminnan koordinaattori tai valmentaja. Kasvatusta kokonaisvaltaisesti tukeva ohjaaja opettaa teknisen ja taktisen lajiosaamisen rinnalla myös sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja. Kasvattava yhteistö -toimintamallia hyödyntävä ohjaaja tiedostaa oman roolinsa merkityksen ja mahdollisuutensa vaikuttaa ohjattavan lapsen tai nuoren kehittymiseen.

Paikallisyhdistyksissämme toimii monipuolinen, satojen ohjaajien ja valmentajien joukko, jotka tulevat eri taustoista ja joilla on monenlaisia taitoja ohjaamiseen. Yhteistä kaikille on innostus lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastustoimintaan. Työ tuo mukaan myös vastuun lasten ja nuorten kasvattamisesta. Kasvattava yhteisö -toimintamallin hallinta tukee ohjaajien osaamista.

 

Kasvattava yhteisö -opas

Kasvattava yhteisö -hankkeessa luotiin yhteinen koulutusopas paikallisyhdistyksissämme toimiville ohjaajille.

Oppaan avulla harrastustoiminnan ohjaajat ja valmentajat saavat kuvan namikalaisesta ohjaamisesta ja sen kasvattavasta lähestymistavasta sekä ohjaustoiminnan yhteisistä periaatteista. Ohjaajilla on mahdollisuus pohtia omaa ohjaajaidentiteettiään ja kasvatuksellisuutta omassa ohjauksessa.

Opas tuotettiin osana Suomen NMKY:n Urheiluliiton Kasvattava yhteisö -hanketta.

 

Oppaan teemat

 

Oppaan neljä teemaa käsittelevät kasvattavaan yhteisöön liittyviä periaatteita ja harjoitteita esimerkiksi ohjaajien ja valmentajien koulutuspäivillä hyödynnettäviksi. Toisiaan täydentävät kokonaisuudet ovat ohjaaminen kasvattamisena, ryhmän hallinta ja erilaiset kasvatettavat, liikuntamotivaatio ja namikalaisuus.

 

Ohjaaminen kasvattamisena

Kasvattava ote ohjaamisessa korostaa ohjaajien ja valmentajien roolia nuorten kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa erityisesti niillä alueilla, jotka jäävät lajiosaamisen ulkopuolelle. Ohjaajan tai valmentajan rooli on monipuolinen ja on lapselle tai nuorelle tärkeä aikuinen. Yhdessä vanhempien ja opettajien kanssa ohjaaja tukee osaltaan lapsen tai nuoren kasvua.

 

 

Ryhmänhallinta ja erilaiset kasvatettavat

Yksi ohjaajan haasteellisimmista tehtävistä on tasapainoilla joukon ryhmäytymisen ja yksilöllisen lähestymisen välillä. Ryhmäytyminen, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä tekijöitä niin lajissa menestymisen kuin harrastuksessa viihtymisen kannalta. Samalla ohjattavat lapset ja nuoret ovat omia persooniaan, joiden luonne, taidot ja suhde harrastukseen vaihtelevat. Lapset ja nuoret kokevat erilaisia vaiheita oman harrastuksensa parissa ja eri ikäiset ohjattavat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita, joihin ohjaajan tulee osata vastata.

 

 

Liikuntamotivaatioon kasvattaminen

Lapsuudessa tai nuoruudessa saadut harrastus- ja liikuntakokemukset rakentavat liikunnallista elämäntapaa aikuisikään asti. Motivaatio vaikuttaa myös liikuntaharrastuksen jatkumiseen. Liikuntamotivaatioon kasvattaminen on muun muassa edellä mainittujen syiden vuoksi tärkeä osa ohjaajan työtä. Ohjaaja voi omalla esimerkillään ja taitavalla ohjauksella vaikuttaa motivaation ja liikunnalliseen elämäntavan muodostumiseen.

 

 

Namikalaisuus

Suomessa toimii monia urheilu- ja harrastusseuroja. YMCA, NMKY tai Namika ei ole kuitenkaan ainoastaan urheilu- tai harrastusseura. Olemme osa maailmanlaajuista nuorisojärjestöä ja toimintaamme ohjaa halu edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ohjaajien on hyvä ymmärtää ja tuoda esiin YMCA-liikkeen laajempi merkitys ja toiminta harrastuksessa. Namikalaiseen tekemiseen liittyvät selkeät arvot kuten avoimuus, yhteisöllisyys, luotettavuus, erilaisuuden hyväksyminen, yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja kansainvälisyys. Ohjaajien tulee osata tunnistaa ja allekirjoittaa YMCA:n arvot sekä pyrkiä tuomaan omassa toiminnassaan niitä esiin.

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

Risto Koikkalainen
Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja
risto.koikkalainen@ymca.fi
+358 45 274 8300