Kasvattava Yhteiso

Kasvattava yhteisö -toimintamalli

Tavoitteemme on edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista ja tasapainoista kasvua aikuiseksi. Kasvattava yhteisö -toimintamallin myötä paikallisyhdistystemme ohjaajilla ja valmentajilla on tietotaitoa keskittyä nuorten fyysisen ja liikunnallisen puolen lisäksi henkiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Toimintamalliin liittyy myös yhteistyö ohjattavan, huoltajan ja ohjaajan välillä. Yhteistyö tukee lapsen harrastamista ja liikunnallisen elämäntavan kehittymistä.

Paikallisyhdistyksissämme toimii monipuolinen, satojen ohjaajien ja valmentajien joukko, jotka tulevat eri taustoista ja joilla on monenlaisia taitoja ohjaamiseen. Yhteistä kaikille on innostus lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastustoimintaan. Työ tuo mukaan myös vastuun lasten ja nuorten kasvattamisesta. Kasvattava yhteisö -toimintamalli luo edellytykset antaa sekä yksilöllistä että koko joukkuetta kehittävää ohjausta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi kaikilla ryhmän jäsenillä on oltava hyvä olla. Turvallisen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitämisestä ja luomisesta vastaa ohjaaja omalla toiminnallaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

 

Vahvistamme lasten ja nuorten vahvuuksia

Kasvattava yhteisö -toimintamallia hyödyntäen ohjaajat ja valmentajat pystyvät tukemaan nuoria myös lajiosaamisen ulkopuolelle jäävillä alueilla, kuten yhteistyötaitojen kartuttamisessa sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa.

Eri ikäiset tai muutoin erilaisia vaiheita oman harrastuksensa parissa läpikäyvät ohjattavat tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita, joihin ohjaajan tulee osata vastata.

Lapsilla ja nuorilla saattaa olla huolia tai kysymyksiä omaan harjoitteluun liittyen. Toimintamallissa painotetaan ohjaajien läsnäoloa tällaisia hetkiä varten, aikaa ja tilaa on tärkeä löytyä tarpeen mukaan kuuntelulle. Yksilöllisen huomioimisen kautta lapsi kokee yhteenkuuluvuutta, huomaa oman mielipiteen painoarvon ja antaa mahdollisuuden kasvaa ja itsenäistyä.

 

Tavoitteena on liikunnallinen elämäntapa

Lapsilla on luontainen halu liikkua ja kun tätä halua tuetaan mahdollisimman monipuolisesti, liikunta säilyy läpi elämän. Liikuntainnostuksen synnyttäminen ja ylläpito on merkittävä osa ohjaajan työtä.

Nuorten psyykkistä ja henkistä osaamista tukevat ohjaajat pystyvät luomaan yhteisöllisen ja toisia kunnioittavan ryhmän nuorten erilaisista luonteista ja taidoista riippumatta. Hyvän ryhmähengen sekä valmentajan taitavan ohjauksen myötä on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten motivaation ja liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen.

Yhteistyöllä lasten ja nuorten huoltajien kanssa on myös tärkeä osa kasvattavaa ohjaamista. Kun keskustelua käydään yhdessä ohjattavien, huoltajien ja valmentajien välillä, lapsen tai nuoren harrastamista tuetaan paremmin myös kodin puolelta ja valmentaja saa mahdollisuuden ymmärtää paremmin ohjattavan lapsen tai nuoren elämää harrastuksen ulkopuolella.

 

Koulutamme paikallisyhdistystemme ohjaajia

Lasten ja nuorten kehittymistä tukeva Kasvattava yhteisö -toimintamalli on perustana paikallisyhdistystemme valmentajien ja ohjaajien työssä. Ohjaajille ja valmentajille on tarjolla koulutuksia ja kirjallinen opas, josta löytyy työkaluja ja lähestymistapoja kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen. Pyrimme varmistamaan että jokainen ohjaaja saa kehittää omia taitojaan ja ymmärtää vastuunsa lasten ja nuorten kasvattamisesta harrastustoiminnassa.

 

Opas on luotu osana Kasvattava yhteisö -hanketta.

 

Ota yhteyttä

Risto Koikkalainen
Suomen NMKY:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja
risto.koikkalainen@ymca.fi
+358 45 274 8300