Kasvattava Yhteiso

Kasvattava yhteisö

Kasvattavan yhteisön tarkoituksena on luoda yhteisö, jossa harrastustoimintaan osallistuvia lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan kuullaan ja jossa he voivat yhdessä ohjaajien kanssa määrittää harrastustoiminnan periaatteita.

YMCA:llä harrastamisen tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointia tarkastellaan kolmiomaisen ulottuvuuden kautta: harrastustoiminnassa keskitytään fyysisen ja liikunnallisen puolen lisäksi lasten ja nuorten henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin.

 

Ohjaaja on lapselle ja nuorelle enemmän kuin harrastustoiminnan koordinaattori tai valmentaja. Kasvatusta kokonaisvaltaisesti tukeva ohjaaja opettaa teknisen ja taktisen lajiosaamisen rinnalla myös sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja. Kasvattavassa ohjaamisessa ohjaaja tiedostaa oman roolinsa merkityksen ja mahdollisuutensa vaikuttaa ohjattavan lapsen tai nuoren kehittymiseen.

Kasvattava yhteisö -opas

Vuonna 2021 luotiin yhteinen koulutusopas YMCA:llä toimiville ohjaajille osana osana Urheiluliiton Kasvattava yhteisö -hanketta.

YMCA:n paikallisyhdistyksissä toimii monipuolinen, satojen ohjaajien ja valmentajien joukko, jotka tulevat eri taustoista ja joilla on monenlaisia taitoja ohjaamiseen. Yhteistä kaikille on innostus lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastustoimintaan. Työ tuo mukaan myös vastuun lasten ja nuorten kasvattamisesta.

 

Oppaan avulla YMCA:n harrastustoiminnan ohjaajat ja valmentajat saavat kuvan namikalaisesta ohjaamisesta ja sen kasvattavasta lähestymistavasta sekä ohjaustoiminnan yhteisistä periaatteista. Ohjaajilla on mahdollisuus pohtia omaa ohjaajaidentiteettiään ja kasvatuksellisuutta omassa ohjauksessa.

 

Oppaassa on neljä teemaa, joiden avulla kasvattavaan yhteisöön liittyviä periaatteita käsitellään. Jokaiseen teemaan kuuluu harjoitteita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi ohjaajien ja valmentajien koulutuspäivillä. Oppaassa läpikäytävät teemat ovat ohjaaminen kasvattamisena, ryhmän hallinta ja erilaiset kasvatettavat, liikuntamotivaatio ja namikalaisuus. Kaikki kokonaisuudet ovat toisiaan täydentäviä.

Oppaan teemat

Ohjaaminen kasvattamisena

Kasvattava ote ohjaamisessa korostaa ohjaajien ja valmentajien roolia nuorten kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa erityisesti niillä alueilla, jotka jäävät lajiosaamisen ulkopuolelle. Ohjaajan tai valmentajan rooli on monipuolinen ja ohjaaja on ohjattavalle tärkeä aikuinen. Yhdessä vanhempien ja opettajien kanssa ohjaaja on osaltaan tukemassa lapsen tai nuoren kasvua.

Ryhmänhallinta ja erilaiset kasvatettavat

Yksi ohjaajan haasteellisimmista tehtävistä on tasapainoilla joukon ryhmäytymisen ja yksilöllisen lähestymisen välillä. Ryhmäytyminen, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä tekijöitä niin lajissa menestymisen kuin harrastuksessa viihtymisen kannalta. Samalla ohjattavat lapset ja nuoret ovat omia persooniaan, joiden luonne, suhde harrastukseen ja taidot vaihtelevat. Ohjattavat lapset ja nuoret kokevat erilaisia vaiheita oman harrastuksensa parissa ja eri ikäiset ohjattavat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita, joihin ohjaajan tulee osata vastata.

Liikuntamotivaatioon kasvattaminen

Lapsuudessa tai nuoruudessa saadut harrastus- ja liikuntakokemukset rakentavat liikunnallista elämäntapaa aikuisikään asti. Motivaatio vaikuttaa myös liikuntaharrastuksen jatkumiseen. Liikuntamotivaatioon kasvattaminen on muun muassa edellä mainittujen syiden vuoksi tärkeä osa ohjaajan työtä. Ohjaaja voi omalla esimerkillään ja taitavalla ohjauksella vaikuttaa motivaation ja liikunnalliseen elämäntavan muodostumiseen.

Namikalaisuus

Suomessa toimii monia urheilu- ja harrastusseuroja. YMCA, NMKY tai Namika ei ole kuitenkaan ainoastaan urheilu- tai harrastusseura. YMCA on osa maailmanlaajuista nuorisojärjestöä ja sen toimintaa ohjaa halu edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ohjaajien on hyvä ymmärtää ja tuoda esiin YMCA-liikkeen laajempi merkitys ja toiminta harrastuksessa. Namikalaiseen tekemiseen liittyvät selkeät arvot: avoimuus, yhteisöllisyys, luotettavuus, erilaisuuden hyväksyminen, yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja kansainvälisyys. Ohjaajien tulee osata tunnistaa ja allekirjoittaa YMCA:n arvot sekä pyrkiä tuomaan omassa toiminnassaan niitä esiin.

Lisätietoja hankkeesta:
Risto Koikkalainen, Suomen YMCA:n Urheiluliiton toiminnanjohtaja, risto.koikkalainen@ymca.fi +358 45 274 8300