kahdet jalat hiekassa

Isä-lapsi -toiminta

Suomen YMCA:n Isä-lapsi -hankkeiden tavoitteena oli tuottaa toimintamalli, jolla vahvistetaan isän ja lapsen vuorovaikutusta ja vaikutetaan suomalaisten isien kanssa työskenteleviin toimijoihin. Tavoitteena oli samalla vahvistaa suomalaisen työelämän perhekeskeisyyttä.

Hankkeen kautta miehille tarjottavia vapaaehtoisareenoita pyrittiin monipuolistamaan ja vahvistamaan ja erityistä huomiota kiinnitettiin toimintaan monikulttuuristen isien ja lasten parissa. Hankkeita toteutettiin vuosien 2007 ja 2013 välillä kaksi.

Isä-lapsi -hanke (2007–2010)

Hankkeen myötä syntyi toimintamalli, jolla vahvistetaan isän ja lapsen vuorovaikutusta. Toiminta vahvisti isyyttä ja rohkaisi isiä oman toiminnan muutoksiin. Tavoitteeseen pyrittiin isien ja lasten yhteisen viikonlopun avulla. Toiminnallisessa viikonlopussa isän ja lapsen yhdessä olemisella ja yhteisellä tekemisellä todettiin olevan keskeinen merkitys.

Hankeen toimintamallia voidaan soveltaa erilaisissa ympäristöissä. Mallia voidaan hyödyntää järjestöjen, seurakuntien ja kuntien toiminnassa vahvistettaessa isän tai lapsen tai molempien hyvinvointia. Toiminta sopii myös osaksi lastensuojelua tukevaa toimintaa tai päihdetyön välineeksi vanhemmuuden vahvistamiseen tai lapsen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintatapaa voidaan lisäksi hyödyntää perheen ja työn yhteensovittamisen käytäntöjä kehitettäessä.

Isien ja lasten viikonloppu – Lupaava käytäntö

 

Isän ja lapsen yhteisen viikonlopun virkistävä ja terveyttä edistävä vaikutus perustuu isän ja lapsen yhteiseen kokemukseen, yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Kerätyn palautteen mukaan neljä viidestä isästä oli sitä mieltä että viikonloppu oli onnistunut tuomaan uutta isän ja lapsen väliseen suhteeseen. Toimintatapa on käytännössä toimiva, kustannuksiltaan edullinen ja helposti toteutettava.

 

 Toiminnan vahvuuksia

 • toiminta vastaa isien ja lasten tarpeisiin
 • toiminnalla on terveyskäyttäytymistä edistäviä vaikutuksia
 • toiminta on hyväksyttävää ja kustannustehokasta
 • toimintaa voidaan järjestää erilaisilla paikkakunnilla
 • toiminnan järjestämisen kynnys on matala, eikä se vaadi uusia investointeja
 • toiminta vastaa perheiden tarpeisiin
 • toiminta täydentää ehkäisevästi ja toimintakykyä ylläpitävästi sosiaali- ja terveyspalveluja
 •  toiminta on sovellettavissa osaksi perheen ja työn yhteensovittamista tukevia toimia
 • toiminta laajemmin toteutettuna edistää suomalaisen työelämän tuottavuutta

 

Kehitetty toiminta on laajasti hyödynnettävissä

 • osana erilaista järjestötoimintaa
 • osana seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja perhetoimintaa
 • osana perhekeskeistä Tyhy-toimintaa
 • osana päihdetyön, perhetyön ja lastensuojelun palvelutoimintaa tai sitä tukevana järjestötoimintana

Hankkeen toimintamalli on tuotettu osaksi järjestö- ja seurakuntatoimintaa. Hankkeessa keskityttiin kouluikäisten lasten isiin, joiden parissa toiminnalla on erityistä tarvetta.

Tiivistelmä hankkeen tavoitteista ja tuloksista

Isä-lapsi -viikonlopun palvelukuvaus

Mitä isot edellä - sitä pienet perässä – Isä-lapsi -toiminnan kehittämishanke
(2011–2014)

 

Hankkeessa mallinnettiin vapaaehtoisuutta isä-lapsi -toiminnassa. Hankkeen päämääränä oli vaikuttaa suomalaisten isien kanssa työskenteleviin toimijoihin, suomalaiseen työelämään perhekeskeisyyden vahvistumiseksi, miehille tarjottavien vapaaehtoisareenoiden monipuolistumiseen ja monikulttuurisuuden kokemuksen vahvistumiseen isien ja lasten parissa.

 

Hankkeessa oli kolme erilaista ulottuvuutta

Monikulttuurisuus – Hankkeessa vahvistettiin isä-lapsi -toiminnan monikulttuurisuutta. Hanke tuotti kuvauksia ja toimintatapoja, joita alan toimijat voivat hyödyntää myös kotoutumista edistävissä prosesseissa.

Vapaaehtoistoiminnan malli – Hankkeessa luotiin vapaaehtoistoiminnan malli isien ja lasten yhteisen toiminnan perustaksi. Mallissa keskityttiin järjestölähtöisen vertaisuuden ja kuvaamiseen ja mallintamiseen toiminnassa.

Työelämän toimintamalli – Kehittämistehtävänä oli työelämään vaikuttaminen. Tavoitteena oli löytää muutoksia tyhy-toiminnan ja siihen liittyvän terveyden edistämisen alueella.

 

Lisämateriaalia:

Liitteeseen  on koottu keskeisiä tekijöitä vapaaehtoisuudesta isä–lapsi -toiminnassa.

Vapaaehtoisuus isä-lapsi -toiminnassa. NMKY-järjestöjen kokemuksia vuosilta 2011–2014