Kenialaiset vapaaehtoiset kertovat nuorten haasteista

Suomen YMCA:n Liiton kumppanilla Kenian YMCA:llä on aktiivisia vapaaehtoisohjelmia, joiden teemoissa on paljon yhteneväisyyksiä suomalaisten kokonaisuuksien, YMCA Peacemakers -verkoston ja FINYMCA-johtajuuskoulutuksen kanssa. Kenian YMCA:n Subject to Citizen – ja Youth Advocates for Change -ohjelmissa vahvistetaan nuorten toimijuutta, johtamistaitoja ja taitoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sharon Owino, 25 nostaa esiin nuoria ja erityisesti nuoria naisia koskevia haasteita. Kenialaisten nuorten opintopolulla on usein nuorista itsestään riippumattomia vaikeuksia. Vaadittavia tenttejä ei järjestetä ajallaan tai niiden uusiminen ei onnistu lukuvuoden aikana, todistuksia suorituksista ei rekisteröidä tai merkinnät niistä ovat puutteellisia. Myös yliopistojen lukukausimaksut ovat monille perheille kohtuuttoman suuria.

Erityisesti nuoret naiset joutuvat kohtaamaan miltei kaikilla elämänalueilla sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää, oikeustieteiden kandidaatiksi valmistunut ja juristin pätevyyden suorittanut Sharon kertoo.

Työelämässä naisten polku on monin verroin vaikeampi kuin miesten ja työllistymisen esteenä on asenteellisia tekijöitä. Nuorten naisten on vaikea saada harjoittelupaikkaa valmistuttuaan ja ilman harjoittelun tarjoamaa kokemusta löytää ensimmäistä työpaikkaa. Nuorten työllistyminen ilman tarvittavia suhteita on ylipäätään vaikeaa. Työmarkkinoilla ei liioin ole riittävän vahvaa järjestelmää, jossa työpaikan saaminen rakentuisi pätevyyden ja työnhakijan henkilökohtaisten ammatillisten ominaisuuksien varaan.

Nuoret jäävät helposti valmistuttuaan eräänlaiseen limboon, jossa työttömyys ja riippuvuus vanhempien taloudellisesta tuesta estävät aloittamasta itsenäistä elämää. Sharon on saanut opettajavanhemmiltaan ymmärrystä etsiessään valmistumisensa jälkeen tuloksetta työpaikkaa, mutta toivoo, ettei joudu odottelemaan loputtomiin.

Tilanne on kestämätön koko perheelle, jos nuori ei valmistumisensa jälkeen vielä useamman vuoden kuluttua ole löytänyt vakituista työpaikkaa, Sharon toteaa.

Sharon on ollut aktiivisesti mukana Subject to Citizen – ja Youth Advocates for Change -koulutusohjelmissa ja viettänyt osana koulutusta 6 kk Zimbabwessa. Sharonin kohdalla vapaahtoiskoulutus ja mentorointi ovat nyt päättyneet, mutta hän toivoo Kenian YMCA:n jatkavan yhteisten tilaisuuksien järjestämistä ja yhteydenpidon jatkuvan muiden vapaaehtoisten kanssa. Sharon toivoo voivansa mentoroida nuoria naisopiskelijoita YMCA:llä.

Dismus Osindi, 29 pitää sukupuolittunutta ja erityisesti lähisuhdeväkivaltaa yhtenä suurimpana kenialaisten arkea varjostavana ongelmana. Kenian YMCA:n Transformative Masculinity -koulutus on keskeisenä osana vapaaehtoisten Subject to Citizen -koulutusta.

Journalismia opiskellut Dismus on ja suorittanut World YMCA:n tukemana diplomin johtajuuskoulutuksesta kaksivuotisena meksikolaisen yliopiston järjestämänä verkkokurssina. Johtajuustaidot ovat tukeneet Dismuksen taitoja kohdata ihmisiä myös YMCA-vapaaehtoisena. Hän on käynyt puhumassa uudenlaisesta miehen mallista yhdessä Sharonin ja muiden koulutukseen nuorten vapaaehtoisten kanssa Kiberan köyhän asuinalueen reunamilla ja ollessaan Zimbabwessa osana vapaaehtoisten koulutusta.

Dismus kertoo, että Kenian YMCA on työskennellyt nuorten parissa myös pandemian aiheuttamien vaikeuksien keskellä. Arkisten kohtaamisten puuttuminen, eristäytyminen, huoli läheisten ja omasta terveydestä sekä toimeentulomahdollisuuksien puuttuminen ovat näkyneet nuorten elämässä lisääntyneenä masennuksena. Kuten muuallakin maailmassa korona-aika on entisestään korostanut nuorten välisiä eroja.

Nuorten mielenterveysongelmien laajuus on ollut hälyttävää ja itsemurhatilastoissa on ollut havaittavissa selvä nousu pandemian aikana, Dismus toteaa. Kenian YMCA:n työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tarjonneet keskustelualustoja sekä verkossa että kasvokkain tapahtuvalle nuorten kohtaamiselle.

Myös Dismus on osallistunut Subject to Citizen – ja Youth Advocates for Change -ohjelmiin 2017–2021. Jälkimmäiseen kuului  6 kk mittainen harjoittelu Zimbabwessa.

Sitati Wasilwa, 30 on nuori taloustieteilijä, joka aloittelee uraansa yhteiskuntapolitiikan, hallinnon ja geopolitiikan konsulttina ja kirjoittajana. Kun häntä pyytää listaamaan kenialaisten nuorten suurimat haasteet, vastaus tulee nopeasti.

Korkea työttömyysaste kaikilla koulutusasteilla, nuorten edustuksen  puuttuminen virallisissa keskusteluissa ja päätöksenteossa ja samalla nuorten tiedon ja toisaalta tahtotilan puuttuminen ovat kaikki tekijöitä, joiden vuoksi nuorten on vaikea löytää tulevaisuudenkuvia.

Keniassa perustavanlaatuisena haasteena on se, että kaikista laadituista toimintasuunnitelmista puuttuu nuorten osallistaminen. Nuorten erilaisia lähtökohtia ja syviä eroavaisuuksia muun muassa koulutustaustoissa ei ole liioin riittävästi huomioitu eikä nostettu keskiöön sitä, että kaikenlaisten nuorten osallistusmahdollisuuksia tulisi madaltaa.

Puhutaan paljon nuorten osallistamisesta, mutta kuinka monta nuorta näet mukana näissä prosessissa ja siellä, missä päätöksiä tehdään? Pohjimmiltaan on kyse siitä, miten politiikkaa ja lakeja muotoillaan. Jos nuoria ei kirjoiteta mukaan prosesseihin, ei heidän mukanaoloaan liioin huomioida käytännössä.

Sitati näkee kansalaisjärjestöjen roolin keskeisenä pyrittäessä muuttamaan syrjiviä rakenteita. YMCA:n, YWCA:n ja Punaisen Ristin kaltaisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen tulisi yhdessä sidosryhmiensä kanssa vaatia, että nuoria osallistetaan päätöksentekoon. Keniassa pitäisi myös tunnistaa nuorten erilaisen lähtökohdat ja koulutustaustat. Kaikenlaisten nuorten osallistusmahdollisuuksia pitäisi madaltaa.

Sitatille Kenian YMCA:n johtajuuskoulutus on ollut tärkeä, sillä se on tarjonnut hänelle mahdollisuuden hioa tulevaisuuden johtajuustaitoja. Vastaavasti sosiologian ja taloustieteen opintotaustasta on ollut Sitatille hyötyä YMCA-koulutuksissa. Opinnot ja YMCA-ohjelmat ovat kulkeneet siten rinnakkain toisiaan täydentäen.

Erityisen arvokkaana Sitati on pitänyt YMCA:n päämäärää valtauttaa nuoria ja auttaa heitä kehittämään taitoja, joilla etsiä rakentavia ja positiivisia ratkaisuja yhteiskunnallisessa muutoksessa.

Juuri näiden syiden vuoksi YMCA:n vahva brändi puhuttelee nuoria ympäri maailmaa, hän toteaa.