kahdet jalat hiekassa

Isä-lapsi -toiminta

Suomen YMCA:n Isä-lapsi -toimintahankkeiden (vuodet 2007-2010 ja 2011-2013) päämääränä oli tuottaa toimintamalli, jolla voidaan vahvistaa isän ja lapsen vuorovaikutusta sekä vaikuttaa suomalaisten isien kanssa työskenteleviin toimijoihin jotta suomalaisen työelämän perhekeskeisyys vahvistuisi. Hankkeen kautta miehille tarjottavia vapaaehtoisareenoita pyrittiin monipuolistamaan ja vahvistamaan, myös monikulttuuristen isien ja lasten parissa.

Hankkeita toteutettiin kaksi:

Vuosien 2007-2010 Isä-lapsi hanke

Hankkeen tuotoksena syntyi toimintamalli, jolla vahvistetaan isän ja lapsen vuorovaikutusta. Toiminnan todennettiin vahvistavan isyyttä ja rohkaisevan isiä oman toimintansa muutoksiin toimintamallin keskeisen tavoitteen mukaisesti. Tavoitteeseen pyrittiin hankkeessa tuotteistetun Isien ja lasten yhteisen viikonlopun avulla. Toiminnallisessa viikonlopussa isän ja lapsen yhteisellä olemisella ja tekemisellä todettiin olevan keskeinen asema.

Tuotoksena syntynyttä toimintamallia voidaan soveltaa erilaisissa ympäristöissä. Sitä voidaan hyödyntää järjestöjen, seurakuntien ja kuntien toiminnassa, kun halutaan vahvistaa isän tai lapsen tai molempien hyvinvointia. Toiminta sopii myös osaksi lastensuojelua tukevaa toimintaa tai päihdetyön välineeksi vanhemmuuden vahvistamiseen tai lapsen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintatapaa voidaan lisäksi hyödyntää perheen ja työn yhteensovittamisen käytäntöjä kehitettäessä.

Isien ja lasten viikonloppu – Lupaava käytäntö

Isän ja lapsen yhteisen viikonlopun virkistävä ja terveyttä edistävä vaikutus perustuu isän ja lapsen yhteiseen kokemukseen, yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Kerätyn palautteen mukaan neljä viidestä isästä oli sitä mieltä että viikonloppu oli onnistunut tuomaan jotain uutta hänen ja lapsensa väliseen suhteeseen. Toimintatapa on kustannustehokas, käytettävä, hyväksyttävä ja helposti toteutettava.

 Toiminnan vahvuuksia ovat

 • toiminta vastaa isien ja lasten tarpeisiin
 • toiminnalla näyttää olevan terveyskäyttäytymistä positiivisesti muuttavia vaikutuksia
 • toiminta on hyväksyttävää ja kustannustehokasta
 • toimintaa voidaan järjestää ympäri maata erilaisilla paikkakunnilla
 • toiminnan järjestämisen kynnys on matala, eikä se vaadi uusia investointeja
 • toiminta vastaa kansalaisten tarpeisiin
 • toiminta täydentää ehkäisevästi ja toimintakykyä ylläpitävästi sosiaali- ja terveyspalveluja
 •  toiminta on sovellettavissa osaksi perheen ja työn yhteensovittamista tukevia toimia
 • toiminta laajemmin toteutettuna edistää suomalaisen työelämän tuottavuutta

Kehitetty toiminta on laajasti hyödynnettävissä:

 • osana erilaista järjestötoimintaa
 • osana seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja perhetoimintaa
 • osana Perhekeskeistä Tyhy-toimintaa
 • osana päihdetyön, perhetyön ja lastensuojelun palvelutoimintaa tai sitä tukevana järjestötoimintana

Hankkeen toimintamalli on tuotettu osaksi järjestö- ja seurakuntatoimintaa, jonne se luontevasti sopii. Hankkeessa keskityttiin kouluikäisten lasten isiin, joiden parissa toiminnalla on erityistä tarvetta.

Tiivistelmä hankkeen tavoitteista ja tuloksista

Isä-lapsi -viikonlopun palvelukuvaus

 

Mitä isot edellä – sitä pienet perässä – Isä-lapsitoiminnan kehittämishankke 2011–2014

Hankkeessa mallinnettiin vapaaehtoisuutta isä-lapsi-toiminnassa.

Hankkeen päämääränä oli vaikuttaa suomalaisten isien kanssa työskenteleviin toimijoihin, suomalaiseen työelämään perhekeskeisyyden vahvistumiseksi, miehille tarjottavien vapaaehtoisareenoiden monipuolistumiseen ja monikulttuurisuuden vahvistumiseen isien ja lasten parissa.

Hankkeessa oli kolme eri ulottuvuutta:

Monikulttuurisuus: Hankkeessa vahvistettiin isä-lapsi-toiminnan monikulttuurisuutta. Hanke tuotti kuvauksia ja toimintatapoja, joita alan toimijat voivat hyödyntää myös kotouttamiseen liittyvissä prosesseissa.

Vapaaehtoistoiminnan malli: Hankkeessa luotiin vapaaehtoistoiminnan malli isien ja lasten yhteisen toiminnan perustaksi. Tässä keskityttiin järjestölähtöisen vertaisuuden ja kuvaamiseen ja mallintamiseen toiminnassa.

Työelämän toimintamalli: Kehittämistehtävänä oli työelämään vaikuttaminen. Tavoitteena oli löytää muutoksia Tyhy-toiminnan ja siihen liittyvän terveyden edistämisen alueella.

 

Lisämateriaalia:

Oheiseen liitteeseen  on koottu keskeisiä tekijöitä vapaaehtoisuudesta isä–lapsi-toiminnassa. Kokemukset ovat vapaasti käytettävissä.

 

Vapaaehtoisuus isä-lapsi -toiminnassa. NMKY-järjestöjen kokemuksia vuosilta 2011-2014