MENESTYKSEN AVAIMET -TOIMINTAMALLI

Vuosina 2012–2016 kehitetty Menestyksen Avaimet -toimintamalli on terveyden edistämisen interventio nuorille. Viisivuotisen hankkeen aikana toimintamalli kehitettiin yhdessä urheiluseurojen, paikallisten NMKY-yhdistysten kanssa edistämään nuorten harrastusyhteisöjen terveyden edistämistyötä. Toimintamalli sopii urheiluseuroille, kuoroille, partiolaisille tai muille nuorten toimintaa järjestäville.

Toimintamallin tuloksia pilottivaiheen aikana

Toimintamalli oli pystynyt vaikuttamaan toimintaan osallistuneiden nuorten liikunta-aktiivisuuteen, valtaosan nuorista arvioidessa liikuntamääränsä kasvaneen.

Toiminta oli myös vahvistanut nuorten aikomusta harrastaa liikuntaa myös aikuisena, tämän ollessa todella tärkeä asia hankkeen onnistumista arvioitaessa.

Nuorten nuuskankäyttöön on pystytty vaikuttamaan, sillä nuorten suhtautuminen nuuskaa kohtaan oli muuttunut kielteisemmäksi ohjelmaan osallistumisen aikana.

Alkoholin käytön vähentymiseen oli vaikutettu positiivisesti, erityisesti yli 14-vuotiaista kerran viikossa alkoholia käyttävien määrä oli tippunut alkumittauksen 15%:sta loppumittauksen 10%:iin, huomioitavaa kuitenkin on että alkoholia säännöllisesti käyttävien määrät olivat yllättävän suuria.

Positiivista oli kuitenkin se että alkoholinkäyttöön suhtauduttiin toimintaan osallistumisen jälkeen yleisesti ottaen kielteisemmin. Menestyksen Avamet -toiminta oli vaikuttanut myös nuorten koteihin, sillä lähes kaikki toimintoihin osallistuneet vanhemmat kokivat toiminnan tarpeelliseksi, koulutuksissa esiin nousseista asioista olikin keskusteltu vähintään 1-3 kertaa kotona nuoren ja vanhempien kesken yli 60%:ssa kodeista.