Nuorten rauhanpalkinto on tunnustuspalkinto nuorilta nuorille.

Palkinnon arvo on 2000 euroa ja se myönnetään 29-vuotiaalle tai nuoremmalle henkilölle tai nuorten parissa toimivalle yhteisölle, joka on toiminnallaan tukenut rauhaa.

Nuoren rauhantekoja voi olla esimerkiksi vapaaehtoistyö, syrjinnän ja yksinäisyyden vähentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen tai muu rauhanrakennus niin arjessa, kouluissa, kodeissa, maailmalla kuin mediassa. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa avoimen sähköisen lomakkeen kautta 31.10.2019 saakka. Palkinnonsaaja valitaan esitysten perusteella ja valinnan tekee raati, joka edustaa palkinnon näkökulmasta keskeisiä tahoja, kuten nuoriso- tai rauhanjärjestöjä. Palkintoraadissa ovat mukana Allianssi, YK-nuoret, Changemakers (Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto), Kynnys, Nuori Kirkko sekä Suomen YMCA:n liitto.. Edustajista 6/7 eli yli 85% ovat alle 30-vuotiaita. Palkinto jaetaan Suomen YMCA:n 130-vuotisjuhlassa ja Hanno Möttölä -rahaston hyväntekeväisyysgaalassa Helsingissä 15.11.2019. Lue lisää tästä.

Ehdota nuorta palkinnonsaajaksi, joka on tehnyt pieniä tai suuria rauhantekoja
arjessa, kodissa, koulussa, maailmalla tai yhteisössä. Ehdotuksia voi jättää 31.10. saakka.

Esityksen palkinnonsaajaksi voi tehdä tästä lomakkeesta. Ehdotuksia voivat tehdä esimerkiksi Suomen YMCA:n paikallisyhdistykset ja niiden jäsenet, Suomen YMCA:n yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä yksityishenkilöt.

PALKINNON TAUSTAA

Suomi on korostanut vahvasti nuorten roolia rauhaa ja turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymä päätöslausema 2250 – Nuoret, rauha & turvallisuus on saanut alkunsa suomalasen järjestökentän aloitteesta jo vuonna 2011. Ulkoministeri Timo Soini ilmoitti 26. huhtikuuta 2018 Suomen aloittavan päätöslauselman kansallisen toimeenpano-ohjelman valmistelun ensimmäisenä maana maailmassa.

Suomen aloitteesta Nuoret, rauha & turvallisuus -agenda nostettiin viime kesänä maailman suurimman nuorisojärjestön YMCA:n työn ytimeen. YMCA:n maailmanneuvoston kokouksessa hyväksyttiin Suomen YMCA:n ehdotus edistää YK:n päätöslauselmaa 2250 yli 120 maassa ja 7000 paikallisyhteisössä, joissa YMCA toimii.

Olemme YMCA:ssä työskennelleet aktiivisesti teeman parissa. Ajatus nuorten rauhanpalkinnosta, jonka avulla voisimme tuoda vielä paremmin esiin nuorten aktiivista toimijuutta ja heidän rauhantekojaan, syntyi osana tätä prosessia.

 

PALKINTO

Nuorten rauhanpalkinto on luonteeltaan tunnustuspalkinto, joka nostaa esille nuorten aktiivista toimijuutta sekä heidän pieniä ja suuria rauhantekojaan. Palkinto on tunnustus tehdystä työstä. Palkinnon arvo on 2000 euroa.

Nuorten rauhanpalkinto jaetaan  Suomen YMCA:n 130-vuotisjuhlassa ja Hanno Möttölä -rahaston hyväntekeväisyysgaalassa 15.11.2019 Helsingin NMKY:n juhlasalissa Helsingissä. Tulevien vuosien palkintojenjakotilaisuus vahvistetaan aina erikseen.

PALKINNON MYÖNTÄJÄ

YMCA perustettiin Lontoossa jo vuonna 1844, ja nuorten hyvinvointi sekä mielekkään ja rauhanomaisen toiminnan tarjoaminen on ollut järjestömme pyrkimyksenä noista päivistä asti.

Nuoret ovat edelleen järjestön kohderyhmä sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, terveydentilaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. YMCA tavoittaa yli 60 miljoonaa ihmistä, ja järjestöllä on vankka ja itsenäinen asema eri maissa. Suomessa meidät tuntee moni myös nimellä NMKY tai Namika, täälläkin olemme toimineet jo 130 vuotta.

Historian saatossa YMCA:n piirissä toimineille henkilöille on myönnetty kolme Nobelin rauhanpalkintoa. Henry Dunant, joka yhdisti YMCA:t globaaliksi liikkeeksi ja myöhemmin perusti Punaisen Ristin, John R. Mott, joka teki rauhantyötä niin YMCA:ssa kuin kristillisessä opiskelijaliikkeessä, sekä presidentti Martti Ahtisaari, ovat kaikki ponnistaneet kansainväliseen rauhantyöhön YMCA:sta. YMCA:lla on ollut merkittävä rooli myös ensimmäisen sekä toisen maailmansodan aikaisessa humanitäärisessä työssä, samoin Suomen ensimmäisen sotilaskodin avasi Helsingin NMKY vuonna 1918.

Nykyään Maailmanliittomme edustaa meitä globaaleilla rauhanareenoilla. YMCA:lla on muun muassa kumppanuusasema YK:n pakolaisjärjestössä, neuvoa-antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, tarkkailija-asema kansainvälisessä siirtolaisuusjärjestössä ja yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston, UNICEF:in ja UNESCO:n kanssa.

Tänä päivänä teemme Suomessa ennen kaikkea ammattitaitoista ja monipuolista nuorisotyötä eli niin sanottua ruohonjuuritason rauhantyötä yli 30 paikallisyhdistyksemme kautta. Lisäksi Suomen YMCA on tehnyt kehitysyhteistyötä jo 40 vuotta, lähinnä Gambiassa. Vuonna 2017 aloitimme kolmen vuoden kehitysyhteistyöhankkeen Libanonissa.

PALKINNON SUOJELIJA

Palkinnon suojelijana toimii toistaiseksi Jutta Urpilainen. Urpilainen on kansanedustaja, entinen valtiovarainministeri sekä toiminut ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. Hän on työllään edistänyt Suomen aktiivista roolia Nuoret, rauha & turvallisuus -teemassa. Urpilaisella on pitkä historia erilaisissa nuorisojärjestöissä ja hän on osallistunut myös YMCA:n kansainväliseen toimintaan 1990-luvulla.

ESITYKSET PALKINNONSAAJAKSI JA PALKINTORAATI

Nuorten rauhanpalkinto on tunnustus nuorilta nuorille. Palkinnonsaajasta päättää 3-6 henkilöstä koostuva raati, joista vähintään 2/3 on 29-vuotiaita tai sitä nuorempia. Raatilaiset edustavat palkinnon näkökulmasta keskeisiä tahoja kuten nuoriso- tai rauhanjärjestöjä.

Raati valitsee palkinnonsaajan ehdokasesityksen pohjalta. Esityksen ehdokkaista valmistelee Suomen YMCA:n liiton pääsihteeri. Esityksiä palkinnonsaajaksi voivat tehdä esimerkiksi Suomen YMCA:n paikallisyhdistykset ja niiden jäsenet, Suomen YMCA:n yhteistyökumppanit ja sidosryhmät, mutta myös yksityishenkilöt avoimen sähköisen lomakkeen kautta.

KRITEERIT PALKINNONSAAJALLE

Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan tukenut rauhaa. Rauhan ymmärrämme hyvin kokonaisvaltaisesti ja rauhanteot voivat olla sekä pieniä että suuria. Rauhantyö voi tarkoittaa yhtä lailla erilaisten ristiriitojen ratkomista, suvaitsevaisuuden lisäämistä, vaikuttamistyötä kuin arkista sopua edistäviä tekoja.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2250, Nuoret, rauha ja turvallisuus, hengessä ymmärrämme, että rauhanomaisia yhteiskuntia tukevat esimerkiksi nuorten yhteiskunnallinen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet, tasa-arvoiset kohtaamiset, yhteistyö nuorten elinympäristöjen kehittämiseksi, eriarvoisuuden vähentäminen sekä kasvatus, koulutus ja työllisyys.

Rauhantekijä voi olla esimerkiksi nuori vaikuttaja, sovittelija, vertaisohjaaja tai toisen tuki ja turva. Rauhantekoja voivat olla siis erimerkiksi vapaaehtoistyö, syrjinnän ja yksinäisyyden vähentäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, eri ryhmien väliseen vuoropuheluun osallistuminen tai turvallisten tilojen luominen.

Rauhaa voi rakentaa esimerkiksi arjessa, kouluissa, kodeissa, maailmalla tai mediassa. Sitä voi edistää avoimuudella, solidaarisuudella sekä luottamusta rakentamalla. Nuorten rauhanpalkinnon saajan tulee olla 29-vuotias tai nuorempi henkilö tai nuorten parissa toimiva yhteisö. Palkintoon oikeuttavan toiminnan tulee olla linjassa YMCA:n arvojen kanssa. Suomen YMCA:n liitto pidättää itsellään kaikki oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

NUORET, RAUHA & TURVALLISUUS

Suomen aloitteesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -agenda nostettiin viime kesänä maailman suurimman nuorisojärjestön YMCA:n työn ytimeen. YMCA:n maailmanneuvoston kokouksessa hyväksyttiin ehdotuksemme edistää YK:n päätöslauselmaa 2250 jokaisessa 120 maassa ja 7000 paikallisyhteisössä, jossa YMCA toimii.

Päätöslauselma peräänkuuluttaa uudenlaista ajattelutapaa ja korostaa nuorten toimijuutta. Se nostaa nuoret esille uhkatekijöiden sijaan aktiivisina rauhantoimijoina. Päätöslauselma on myös hyvin kokonaisvaltainen – rauha voi tarkoittaa niin aseistariisuntaa kuin arkipäivän turvallisuudentunnettakin.

Lue lisää Nuoret, rauha & turvallisuus -agendasta